KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

A. VERİ SORUMLUSU;

Veri Sorumlusu Adı : Yunus Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Mail Adresi : info@yunusplastik.com.tr
Tel No : 0212 482 33 31

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarına, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek yada tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere bu bilgilendirme yapılmaktadır.

Yunus Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından başta şirket çalışanları olmak üzere, çalışan adayları ve müşteriler ile şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait kişisel verilerini KVKK kapsamında, işlemekteyiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ;

Şirketimiz her türlü kişisel veri işleme sürecinde;

• Yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde hareket etmekte, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uymakta;

• Veri sahiplerine kişisel verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almakta,

• Kişisel veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmekte,

• Kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmekte, kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza etmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirketimiz prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI;

KVKK’nun 5. maddesi gereğince kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusu olan şirketimzin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

D. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ;

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişiler hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler olması nedeniyle ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak KVKK, özel nitelikli kişisel veriler arasında bir ayrım yapmıştır.

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir(KVKK m 6/3).

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü yazılı yada elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyeti ile çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve proses planlanması ve yerine getirilmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş proseslerinin uygulanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş proseslerinin uygulanması, Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yerine getirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve Şirketin tanıtılması için gerekli olan etkinliklerin planlanması ve yerine getirilmesi, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

F. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz, Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak da dahil olmak üzere, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurt içinde veya yurt dışında iş birliği içinde olduğumuz ve dışarıdan hizmet ya da destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle, yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Şirketimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak;

• Açık Rızanızın bulunması veya

• Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

• Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile, gerçekleştirilebilecektir.

Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına uygun hareket etmek kaydıyla kişisel verileriniz ayrıca; İş birliği içerisinde olduğumuz bankalar, dışarıdan destek alınan hukuk büroları, mahkeme ve diğer resmi-adli merciler ile paylaşılmaktadır.

G. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ;

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü yazılı yada elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki nedenlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve kapsamında bu metnin (e) bendinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

H) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI;

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu ’dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, tarafımıza iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

I) KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KULLANIMI

Şirketimizde kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca aşağıda sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir.

• Kapalı devre kamera sistemi kullanımı ile anti sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi,

• Şirketimiz hizmet binasında ve Şirketimiz hizmet binasında yer alan araç ve gereçlerinin güvenliğinin tesisi,

• Şirketimiz hizmet binasını ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır.

Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise Şirketimiz tarafından alınacaktır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.