YUNUS PLASTİK ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIYUNUS PLASTİK olarak ISO 9001, ISO 45001, ISO14001, ve BRC standartları doğrultusunda Kozmetik, ilaç ve Gıda sektöründe ürünlerle birinci sınıf temas şartlarını baz alan, plastik Ambalaj üreten firmamız:

 • Deneyim ve bilgi birikimini kullanarak ,yüksek kalitede ürün sunmayı,
 • Ürün güvenliğini ön planda tutarak üretim gerçekleştirmeyi,
 • Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın satış cirosunu artırmayı,
 • Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,
 • Müşteri odaklı olup, müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Doğal kaynakları optimal kullanmayı,
 • Yaşam döngüsü mantığıyla , atıkları kaynağında önlemek ve kirliliğin önlenmesi amacıyla atıklarımızı atık yönetim planı ile yasal şekilde geri kazanmayı / bertaraf etmeyi sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olmayı,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,
 • İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendirerek ve ilgili tarafları teşvik ederek yönetim sistemlerine dahil etmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, sürekli gelişmeye destek olmayı,
 • Tehlikelerimizi tespit etmek ve riskleri değerlendirmek için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,
 • Tehlikelerin yönetimini, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamayı,
 • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,
 • Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı sağlamayı, acil durum ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için tatbikat yapmayı,
 • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,
 • Faaliyetimizle ilgili yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.
 • Vizyonumuz, Müşterilerimize kusursuz ürün sunmak, çalışanlarımızı sektöründe en üst seviyede eğitimli hale getirmek.

  Misyonumuz; Kozmetik ,İlaç ve Gıda sektöründeki müşterilere ürün ile ilk temas şartlarını sağlayan plastik ambalaj konusunda sektöre yön veren firma olmak.

  Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak, Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak, Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek, Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak, Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek, Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak, Bu ilkeler ışığında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak, Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek, Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak, Bu ilkeler ışığında OHS&S 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir. Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz: Çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak, Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak, Kirliliği ve atıkları en aza indirmek, Çevreyi korumak, Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek, Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak, Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak, Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak, Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak, Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek, Koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve bu konuda önlemler almak.

  BRC / IOP ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  Gıda, ilaç ve kişisel bakım sektörüne plastikten mamulden ürüne temas eden ambalaj imalatı gerçekleştiren firmamız, çalışanlarına insan sağlığına uygun, kaliteli, güvenilir ve hijyenik ürünler üretmek bilincini aşılamaktadır. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın katılımıyla BRC/IOP standardı prensiplerini uygulamakta olan firmamızın ; BRC/IOP Sistemi’ni etkinliğini, sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı Sektördeki olumlu imajını korumayı, BRC/IOP Sistemi’nin gelişmesi ve sürekli iyileştirilmesine olanak sağlamak için sistem kapsamına tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve müşterilerimizi de dâhil ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı Yurtiçi ve yurtdışı gıda mevzuatlarına, ürün güvenliği açısından gerekli yasal mevzuatlara ve müşteri şartlarına uygun üretim yaparak insan sağlığına ve çevreye duyarlı, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeyi Çalışanlarımıza BRC/IOP Sistemi’nin sürdürülmesinin inancı ve sorumluk bilincini eğitim faaliyetleri ile aşılayarak; BRC/IOP Ürün Güvenliği Politikası’nı çalışanlara benimsetmeyi ve bu politika doğrultusunda çalışılmasını sağlamayı amaçlamıştır. .

  SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

  Üretimin ve yönetimin her aşamasında "Önce İnsan" prensibi ile hareket ederek, kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Yunus Plastik olarak; Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstereceğimizi, Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını, Çalışanlarımızın yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini sağlayacağımızı, Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyacağımızı, Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarının olduğuna inanarak uygun çalışma koşulları sağlayacağımızı, Yaşça yasal sınırların altında işçi çalıştırmayacağımızı, Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edeceğimizi, Güvencesiz çalışmayı önlemek için her türlü iş sağlığı ve işçi güvenliği, altyapı, makine ve teçhizat gerekliliklerini sağlayarak gerekli önlemleri alacağımızı, Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını sağlayacağımızı, Kirliliği ve atıkları en aza indirerek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisinin en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlayarak çevreyi koruyacağımızı, Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu; İşe alım, ücret, terfi, şikayet, işten çıkarma konularında tüm çalışanlarımıza eşitlik ilkeleri içerisinde davranacağımızı, Zorla ve gönülsüz olarak çalışan işçi bulundurmayacağımızı, Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru şekilde kullanabileceklerini, Kurumsal cezalandırma yapmayacağımızı, sözlü fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyeceğimizi, Rüşvet alınması veya verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, rüşvet ve yolsuzluk aracılığı ile ticari ilişkiye girmek isteyen üçüncü kişilerle ilişkiye girmeyeceğimizi, Sembolik olanların dışında hediye kabul etmeyeceğimizi, Hem firmamıza hem de ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz müşterilerimize ait finansal ve ticari bilgileri özel kabul ederek gizli tutacağımızı, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendireceğimizi, Tekel karşıtlığı, kara para aklama konularında ilgili yasalara uyacağımızı, Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz yurtdışı firmaların kendi ülkelerindeki ticari kontrol yasalarına uyacağımızı, Kişilerin mevki ve kıdemlerini kullanarak çalışanlara dayatma yoluyla yasal olmayan iş yaptırmalarına müsaade etmeyeceğimizi, Taahhüt ederiz.